Awakening spirituality through the arts, education, and liberal religion